Floating Contact Form Portlet
Objavi pripomočke

Nazaj Incoterms 2020 – mednarodni trgovinski pogoji

Izkušnje in strokovno znanje vam bodo v pomoč pri krmarjenju med pravili, ki urejajo prodajo blaga po svetu.

Nabava in prodaja blaga v mednarodnem prodajnem sistemu sta lahko pogosto zelo kompleksni, ker je treba opredeliti odgovornosti, stroške in tveganja za vse vpletene.

Mednarodna trgovinska zbornica (ICC) je za pomoč pri uvozu in izvozu sprejela zbirko mednarodnih pogojev (Incoterms®), ki so ključni globalni trgovinski pogoji za prodajo blaga. Naj gre za izvedbo naročila, pakiranje in označevanje pošiljke ali pripravo potrdila o poreklu, so ta določila del vašega vsakodnevnega trgovinskega jezika in vas tudi vodijo pri delu.

ICC pravila prenavlja in dopolnjuje že od prve izdaje leta 1936. Da bi se podjetja bolje pripravila na naslednje stoletje globalne trgovine, je začela najnovejša izdaja, tj. Incoterms® 2020, veljati 1. januarja 2020 in torej velja od navedenega datuma naprej.

Pravila Incoterms® obsegajo niz pogojev, označenih s trimestnimi črkovnimi oznakami, z zelo natančno opredeljenim pomenom za prodajo blaga po vsem svetu. 

Prenesite Incoterms grafikon tukaj.

Pravila za kateri koli način prevoza:

EXW – franko tovarna (ime kraja dostave)

Pogosto se uporablja pri začetni ponudbi za prodajo blaga brez kakršnih koli vključenih stroškov, torej EXW pomeni, da prodajalec zagotovi blago v svojih prostorih ali na drugem navedenem mestu (tovarni, obratu, skladišču ipd.). Prodajalcu blaga ni treba natovoriti na katero koli vozilo niti mu ga ni treba odobriti za izvoz.

FCA – franko prevoznik (ime kraja dostave)

FCA ima lahko dva različna pomena, vsak z različno stopnjo tveganja ter stroški za kupca in prodajalca. FCA (a) se uporablja, ko prodajalec dobavi blago, odobreno za izvoz, na navedeno mesto, ki so njegovi lastni prostori. FCA (b) se uporablja, ko prodajalec dobavi blago, odobreno za izvoz, na navedeno mesto, ki niso njegovi prostori. V obeh primerih je mogoče blago dostaviti prevozniku, ki ga imenuje kupec, ali drugi osebi, ki jo imenuje kupec.

CPT – prevoz plačan do (namembno mesto)

Pod pogoji CPT prodajalec plača prevoz blaga do navedenega namembnega mesta. 

CIP – prevoz in zavarovanje plačana do (namembno mesto)

Podobno kot pri CPT s to izjemo, da mora prodajalec skleniti minimalno zahtevano zavarovanje blaga med prevozom. 

DAP – dobavljeno na kraju (namembno mesto)

Šteje se, da je prodajalec dobavil blago, ko je na voljo kupcu na dostavnem prevoznem sredstvu in pripravljeno za raztovarjanje na navedenem namembnem mestu. Pod pogoji DAP mora prodajalec obvladovati vsa tveganja, povezana z dostavo blaga.

DPU – dobavljeno na mesto in raztovorjeno (namembno mesto)

Ta pogoj Incoterms zahteva, da prodajalec dobavi blago in ga raztovori na navedenem mestu. Prodajalec pokrije vse stroške prevoza (izvozne dajatve, prevoznino, raztovarjanje z glavnega transportnega sredstva v ciljnem pristanišču in dajatve ciljnega pristanišča) ter prevzame vse tveganje do prihoda na namembno mesto.

DDP – dobavljeno, ocarinjeno (namembno mesto)

Prodajalec je odgovoren za dostavo blaga na navedeno mesto v kupčevi državi in krije vse stroške dostave blaga na cilj, vključno z uvoznimi dajatvami in davki. Prodajalec ni odgovoren za raztovarjanje.

 

Pravila za prevoz po morju in celinskih vodah:

FAS – franko ob ladji (navedba ciljnega pristanišča)

Blago se šteje za dobavljeno, ko ga prodajalec odloži ob plovilu (npr. na pomolu ali barki), pri čemer mesto v navedenem ciljnem pristanišču navede kupec. Tveganje izgub ali škode preide na kupca, ko je blago ob ladji in kupec prevzame obveznost za vse stroške od tega trenutka naprej.

FOB – franko na ladijski krov

Prodajalec dostavi blago na krov ladje, ki jo navede kupec, v navedenem ciljnem odhodnem pristanišču ali nabavi blago, ki je že dostavljeno na navedeni način. Tveganje izgub ali škode preide na kupca, ko je blago na krovu plovila in kupec prevzame obveznost za vse stroške od tega trenutka naprej.

CFR – stroški in prevoznina

Prodajalec dostavi blago na krov ladje. Tveganje izgube ali škode preide na kupca, ko je blago na krovu plovila. Prodajalec mora skleniti pogodbo za stroške in prevoznino transporta blaga ter ju plačati do navedenega namembnega pristanišča.

CIF – stroški, zavarovanje in prevoznina

Enako kot CFR, vendar z dodatkom, da mora prodajalec poleg tega skleniti vsaj minimalno zavarovanje za kupčevo tveganje izgube ali škode na blagu, ki nastane med prevozom.

 

Razlike med Incoterms® 2010 in 2020:

  • Incoterms® FCA (franko prevoznik) zdaj ponuja dodatno možnost za navedbo dodatne lokacije na krovu na tovornem listu pred natovarjanjem blaga na plovilo.

  • Stroški so zdaj centralizirano navedeni v razdelku A9/B9 v vsakem pravilu Incoterms®.

  • CIP zdaj zahteva vsaj zavarovanje z minimalnim kritjem Institute Cargo Clause (A) (vse tveganje, razen posamičnih izključitvenih postavk).

  • CIF zahteva vsaj zavarovanje z minimalnim kritjem Institute Cargo Clause (C) (število navedenih tveganj, razen posamičnih izključitvenih postavk).

  • Pravila Incoterms® Franko prevoznik (FCA), Dobavljeno na kraju (DAP), Dobavljeno na mesto in raztovorjeno (DPU) in Dobavljeno, ocarinjeno (DDP) zdaj prav tako upoštevajo, da je mogoče blago prevažati brez kakršnega koli tretjega prevoznika, torej z uporabo lastnih prevoznih sredstev.

  • Pravilo Dobavljeno na terminal (DAT) je bilo spremenjeno na Dobavljeno na mesto in raztovorjeno (DPU), kar pojasnjuje, da je namembno mesto lahko katero koli mesto in ne samo »terminal«.

  • Pravila Incoterms® 2020 zdaj izrecno prelagajo odgovornost za zahteve, povezane z varnostjo, in dodatne stroške na prodajalca.

 

Uporabne informacije  

Pravila Incoterms® ne predstavljajo celotne pogodbe o prodaji, ampak postajajo njen del. Za njihovo veljavnost je treba uporabiti naslednjo strukturo: 

»[izbrano pravilo Incoterms®] [navedeno pristanišče, mesto ali lokacija] Incoterms® 2020« 

Primer: »CIF Šanghaj Incoterms® 2020« ali »DAP 10 Downing Street, London, Velika Britanija Incoterms® 2020« 

Če v pravilih Incoterms® leto ni navedeno, velja naslednje:
 do 31. decembra 2019 veljajo Incoterms® 2010.
 Od 1. januarja 2020 veljajo Incoterms® 2020. 

Če je navedeno drugo leto, npr. Incoterms® 1980, veljajo zadevna pravila.  

Za več podrobnosti si oglejte uradno spletno mesto ICC: https://iccwbo.org.